Up-LokAyukta

Shri. Shambhu Singh Yadav

Appointed as  Upa-Lokayukta Uttar Pradesh on 04-08-2016.

 

                                                                             Office Address

: TC-46/V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow