THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTA ACT-1975SECTION-
24. Repeal -

The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayukta Ordinance 1975 (U.P. Ordinance no. 23 of 1975) is hereby repealed.

---------